Geschiedenis de Hooischuur

Boerenbedrijf met koeien en varkens

Oorspronkelijk zat er op de locatie een boerenbedrijf met koeien en varkens. Omdat de boer steeds minder perspectief in Nederland zag, verkocht hij zijn pand en grond aan de gemeente en emigreerde met zijn gezin naar Australië. Medio jaren zeventig van de 20e eeuw, werd in de boerderij (het hoofdgebouw van de locatie) een jongerencentrum gevestigd, dat de naam ‘Hooizolder’ droeg.

Jongerencentrum voor Oudorp en Huiswaard

Dit centrum was bedoeld voor (werkende) jongeren uit Oudorp en tevens voor die uit de Alkmaarse wijk ‘Huiswaard’ die toen explosief groeide. In 1980 startte de Gemeente Alkmaar vervolgens, i.s.m. het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en daarbij alle hulp- en dienstverleningsinstellingen in Alkmaar, het randgroepenwerk.

De Hooizolder was een van de locaties waar straathoekwerkers informatieavonden organiseerden: over werk en werkloosheid maar ook over ‘wat zijn je rechten als je opgepakt wordt?’. In 1984 werd dit project door de Gemeente Alkmaar overgenomen en werd de Hooizolder hét randgroepencentrum van Alkmaar e.o.

Dat hield ook in dat men serieus nadacht over het opbouwen van een leerwerkomgeving voor jongeren die geen werkritme meer kenden. Dat wilde de Gemeente Alkmaar creëren; een leeromgeving voor jongeren en vandaar het initiatief dit op te zetten. Gezocht werd naar een ambachtelijke bezigheid en gekozen werd voor bronsgieten.

Bronsgieterij ‘de Hooischuur’

Contact werd gezocht met een professionele bronsgieter en middelen werden aangevraagd bij het Ministerie onder de titel ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ om e.e.a. te effectueren.

In het jaar daarop, 1985, werd in de maand augustus de bronsgieterij officieel gestart onder de naam ‘de Hooischuur’. De naam was direct afkomstig van de boerderij die eerder op die plaats gestaan had. Het hoofdgebouw (voorheen woonhuis en koeienstal) staat er nog steeds (en huisvest sinds 2011 Exodus), het gebouw dat toen varkensstal was, is nu deels schuur en deels kantoor van de bronsgieterij en tussen de schuur en de voormalige boerderij, staat de werkplaats van de Hooischuur, die in de tweede helft van de jaren 80 door vrijwilligers gebouwd is.

Bij de bouw van de werkplaats, moest de hooimijt die daar stond, het ontgelden. Van de 3 ijzeren roedes (staanders), moesten er 2 het veld ruimen. Tot op de dag van vandaag staat er nog steeds een van deze roedes, als een relikwie van die lang vervlogen dagen. Tot eind 2010 stond deze op de originele plaats (tussen de voormalige boerderij en de werkplaats) maar sinds begin 2011, door de verbouwing t.b.v. de komst van Exodus, de nieuwe buren van De Hooischuur, staat deze goed in het zicht langs de weg in de tuin van de Hooischuur.

De Hooischuur bestaat sinds augustus 1985

Aanvankelijk zoals gezegd als initiatief van de Gemeente om jongeren middels een ‘leerwerkplaats’ werkervaring te bieden en in dit geval in het brons gieten. Dit werd gedaan met 4 leerwerkplaatsen en dit onder de vleugels van de in het leven geroepen stichting ‘Impuls’, die zelf ook zijn kantoor had in het hoofdgebouw (de boerderij, toen nog Hooizolder geheten).

Op 22 april 1986 tekende de Gemeente Alkmaar de huurovereenkomst met de stichting ‘Open Jongerencentrum de Hooizolder’ inzake de boerderij en bijbehorend erf, inclusief schuur. Met behulp van allerlei fondsen, kon in 1989 de feitelijke werkplaats van de bronsgieterij gebouwd en betrokken worden waartoe de Gemeente Alkmaar de hinderwet- en milieuvergunning verleende.

In het jaar 2000 werden de leerwerkplaatsen opgeheven en kwam de Hooischuur vanaf augustus 2000 op zichzelf te staan. Op instigatie van wethouder Eggermont vond de formele oprichting van de huidige Stichting Bronsgieterij de Hooischuur plaats en wel op 10 december 2001.

Vanaf dat moment viel de Hooischuur dus niet meer onder de stichting Impuls, maar stond volledig op eigen benen. Als stichting opgezet omdat dat vanuit de gemeente gebeurde naar feitelijk was de Hooischuur vanaf dat moment gewoon een bedrijf en heeft sindsdien ook nooit meer subsidie gekregen. Het was een bedrijf geworden dat zelf in zijn bestaan moest voorzien.

Exodus

Toen Impuls, dat samen met Maatschap in 2002 tot Kern8 fuseerde, een paar jaar daarna uit het hoofdgebouw vertrok, kwam dit jarenlang leeg te staan, werd daarna door krakers bewoond, werd in 2009 aangekocht door Woonwaard en vanaf oktober 2010 verbouwd en werd in mei 2011, door stichting Exodus betrokken (stichting Exodus richt zich op (ex) gedetineerden en begeleidt deze bij een terugkeer in de samenleving).

De Hooischuur heeft een eigen deel van het terrein met een eigen ingang (hek). Eerst stond daar alleen de schuur en in 1989 werd daar de werkplaats aan vast gebouwd.

Vechten voor haar bestaan

Vanaf het moment van zelfstandigheid in het jaar 2000, heeft de Hooischuur steeds moeten vechten voor haar bestaan. Tal van zaken lagen daar aan ten grondslag zoals subsidies die werden toegezegd maar nooit werden geëffectueerd, vrijwilligers die door te beperkte beschikbaarheid te weinig ingezet konden worden om het vak goed te leren, een administratie noodgedwongen te duur elders werd gedaan, onzekerheid over de toekomst van de locatie en economisch slechte tijden waardoor de vraag naar bronzen kunst, aanzienlijk afnam.

Verbeterde professionaliteit

Met de komst van een professioneler bestuur, kwam er ook meer stabiliteit ongeveer vanaf 2005. Er kwam een huishoudelijk regelement, een geautomatiseerd systeem voor de administratie werd gebouwd, de administratie werd zelf ter hand genomen, een volledig nieuwe website werd gebouwd, er gewerkt werd aan een nieuw vrijwilligersbestand, de professionaliteit verbeterde, de kwaliteit nam zienderogen toe en het terrein en pand werden opgeknapt.

De Hooischuur is daarmee een bronsgieterij geworden, die goed is in het leveren van maatwerk voor al die iets in brons willen laten gieten. Dat betreft dan enkel stuks of kleine series.

Bestuursleden

Bestuursleden stichting bronsgieterij de Hooischuur sinds 2000 dragen statutaire verantwoordelijkheid voor de organisatie en zijn als zodanig persoonlijk aanspreekbaar op de resultaten van de stichting.

Na de eeuwwisseling, hadden de volgende personen zitting in het bestuur:

2003 – 2007Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Herman A. Stuur
Aycke M. Smook
George Tiemstra
2007 – 2008Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
George Tiemstra
Aycke M. Smook
George Tiemstra
2009 – 2013Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
George Tiemstra
Aycke M. Smook
Peter H. de Rover
2013 – 2015Voorzitter:
Secretaris:
George Tiemstra
Aycke M. Smook
2015 – 2018Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
George Tiemstra
Aycke M. Smook
Co Mulder

2018 – 2019
Voorzitter:
Secretaris:
George Tiemstra
Aycke M. Smook
2019 – 2019Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester
Geertje Harms
Ineke Haan
Ewoud Beemster
2019 – Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Geertje Harms
Ineke Haan
Harry Konings